Haiku de Ichiro Kisho

Invierno de "Caro cuore"
Invierno de "Caro cuore"

El tormentoso
hipofetiche solo
es “Caro cuore”